Poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro r. 2018

 • nádoba 120 litrů, svoz 1 x týdně 800,- Kč
 • nádoba 120 litrů, svoz 1 x 14 dní 500,- Kč
 • nádoba 240 litrů, svoz 1 x týdně 1 200,- Kč
 • nádoba 240 litrů, svoz 1 x 14 dní 700,- Kč
 • nádoba 1 100 litrů, svoz 1 x týdně 5 000,- Kč
 • nádoba 1 100 litrů, svoz 1 x 14 dní 3 500,- Kč

Pytel na odpad je možné zakoupit pouze jako doplňek zaplaceného pravidelného svozu, cena za 1 kus je 60,- Kč.

Více informací naleznete v dokumentu

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro r.2018

 

Místní poplatek ze psů pro r. 2018

 • v rodinném domě: 400,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč
 • v bytovém domě: 700,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč
 • Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu je poplatek snížen na 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

Předmět poplatku, poplatník, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická neho právnická osoba, která má trvalý pobyt, nebo sídlo na území obce Nupaky. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, t.j. dovršením stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. březnu, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. Poplatek se platí vždy v plné výši, vzhledem k tomu, že zahrnuje povinné očkování proti vzteklině.

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi bezplatně evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

Kompletní informace naleznete v dokumentech

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf

Poplatek ze psů pro r.2018

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí

 • za provádění výkopových prací                                                                                                     10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje                   10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb  sloužících pro poskytování služeb                                      10,- Kč
 • za umístění stavebního zařízení                                                                                                   10,- Kč
 • za umístění reklamního zařízení                                                                                                  10,- Kč
 • za umístění zařízení lunaparků, a jiných obdobných atrakcí                                                   10,- Kč
 • za umístění skládek stavebního a podobného materiálu                                                       10,- Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                                     10,- Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce                  10,- Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                  10,- Kč

Kompletní informace naleznete v dokumentu

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf

 

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti. Zároveň je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čvrtletí.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Kompletní informace naleznete v dokumentu

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financií podle jiného právního předpisu

 •  Sazba poplatku za provozový výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.
 • V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení bude provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Kompletní informace naleznete v dokumentu

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf

 

Poplatek ze vstupného

se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní  akce. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, se poplatek neplatí.

Sazba poplatku ze vstupného činí 20% z úhrnné vybrané částky.

Kompletní informace naleznete v dokumentu

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf