Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Obec Nupaky

2. Důvod a způsob založení
Obec Nupaky vznikla oddělením od obce Česlice na základě usnesení Okresního výboru Praha – východ ze dne 27. srpna 1990 a v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích. Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Organizační strukturu najdete zde.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Nupacká 106, 251 01 Nupaky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Nupacká 106, 251 01 Nupaky

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla
272680559
272680560

4.5 Čísla faxu
272680560

4.6 Adresa internetové stránky
www.nupaky.info

4.7 Adresa e-podatelny
ounupaky@iol.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
25227-201 / 0100
Hotově můžete platit v kanceláři úřadu

6. IČ
00640816

7. DIČ
CZ00640816

8. Dokumenty
viz. Vyhlášky a nařízení
viz. Rozpočet a výroční zprávy
viz. Zápisy ze zasedání zastupitelstva
viz. Žádosti a formuláře
viz. Územní plán obce
viz. Místní poplatky

9. Žádosti o informace
ústně – v úředních hodinách v kanceláři úřadu, telefonicky na tel.č. 272 680 559, 272 680 560
písemně – osobně v úředních hodinách v kanceláři úřadu, nebo poštou na adresu úřadu:
Obecní Úřad Nupaky
Nupacká 106
25101 Nupaky
e-mailem: ounupaky@iol.cz
elektronickým podáním: ounupaky@iol.cz

Databáze poskytnutých informací dle zákona č.106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání podávejte písemně osobně v úředních hodinách v kanceláři úřadu, nebo poštou na adresu úřadu
Obecní Úřad Nupaky
Nupacká 106
25101 Nupaky
e-mailem: ounupaky@iol.cz
elektronickým podáním: ounupaky@iol.cz
Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na adrese úřadu, nebo bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.

11. Opravné prostředky, když orgán žádosti nevyhoví
Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí.

12. Formuláře
viz. Žádosti a formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
viz. Portál veřejné správy

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

14.2 Vydané právní předpisy
viz. Vyhlášky a nařízení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Nupaky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz. Rozpočet a výroční zprávy

18. Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu
Mateřská škola Klubíčko, příspěvková organizace, IČO: 72045400
Adresa: U Školky 412, 251 01 Nupaky, Tel.: 737 982 898
Email: skolkaklubicko1@volny.cz
www.msnupaky.cz